Helados por la face

Agència: Igriega

Client: Lidl

Raimat 'papallona'

Agència: Igriega

Client: Codorniu

TMB 'Hivern'

Agència: Bassat Ogilvy

Client: TMB

Tien 21

Agència: Igriega

Client: Tien 21

TMB 'Drac'

Agència: Bassat Ogilvy

Client: TMB

TMB 'Olimpics'

Agència: Bassat Ogilvy

Client: TMB

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC

Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l'accés a i l'ús del lloc web propietat de Iksvy *Comunicació Audiovisual S.L, societat amb domicili a Barcelona 08023, Carrer Gomis 13, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40270, Foli 74, Full B-361674 i amb C.I.F. B-64763980.

Condició d'usuari

Tota persona que accedeixi al lloc web haurà de llegir les condicions generals vigents en el moment del seu accés, havent d'abstenir-se d'utilitzar el Lloc web en cas de no estar plenament conforme amb el seu contingut. La mera utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari (“Usuari”) i suposa la plena acceptació d'adhesió sense reserves a aquestes condicions generals.

El lloc web

A través de l'adreça IP www.iksvy.com (el “Lloc web”), Iksvy Comunicació Audiovisual S.L posa a la disposició dels usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, generalment referits als productes i serveis comercialitzats per Iksvy Comunicació Audiovisual S.L.

Modificació de les condicions generals

Iksvy Comunicació Audiovisual S.L es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i el contingut disponible en el lloc web, així com les presents condicions generals. En conseqüència, cada vegada que accedeixi al Lloc web, l'Usuari haurà de consultar i acceptar l'última versió disponible d'aquestes condicions generals abans de continuar utilitzant el lloc web.

Ús del lloc web

L'ús del lloc web tindrà caràcter gratuït, en el ben entès que seran a càrrec de l'usuari els costos d'accés a Internet, així com els que es derivin, si escau, de l'adquisició de llicències d'ús d'aplicacions informàtiques necessàries per utilitzar el lloc web. L'usuari accepta que l'ús del lloc web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En la utilització del lloc web, l'usuari es compromet a no falsejar la seva identitat, a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de Iksvy Comunicació Audiovisual S.L o de tercers ni que sigui contrària a la Llei, la moral o l'ordre públic o pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir de qualsevol forma la normal utilització del Lloc web. Iksvy Comunicació Audiovisual S.L adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això, l'usuari és conscient d'acceptar que les mesures de seguretat disponibles pels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, Iksvy Comunicació Audiovisual S.L no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els anteriors.

Continguts del lloc web

Els continguts disponibles a través del lloc web són posats a la disposició de l'usuari per Iksvy Comunicació Audiovisual S.L a partir d'informacions generades per la pròpia Iksvy Comunicació Audiovisual S.L o procedents de tercers. Iksvy Comunicació Audiovisual S.L procura que tals continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, idoneïtat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts. L'usuari pot dirigir-se a Iksvy Comunicació Audiovisual S.L per contrastar l'exactitud i actualitat dels continguts a través de l'adreça de correu electrònic info@iksvy.com. En conseqüència, i a resguard del que es disposa en les normes imperatives que resultin d'aplicació, Iksvy Comunicació Audiovisual S.L no assumeix responsabilitat alguna enfront de l'usuari derivada de l'existència d'informacions errònies, inexactes, no exhaustives, impertinents o no actualitzades en el lloc web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web i els diferents elements que ho integren, tals com a bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d'obres audiovisuals, dissenys gràfics o qualsevol uns altres, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals Iksvy Comunicació Audiovisual S.L n’és titular exclusiu o cessionari amb l'abast requerit. Les presents Condicions Generals no impliquen cessió ni transmissió a favor de l'usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web ni sobre qualsevol dels seus elements integrants. Queden expressament prohibits a l'usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o l'explotació per qualsevol mitjà o procediment del lloc web o dels seus elements integrants, excepte en els casos en què estigui legalment permès o intervingui autorització expressa i per escrit de Iksvy Comunicació Audiovisual S.L. l'usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts disponibles a través del Lloc web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o tractar d'eludir qualssevol mesures tecnològiques adoptades per Iksvy Comunicació Audiovisual S.L per restringir actes que no comptin amb l'autorització de Iksvy Comunicació Audiovisual S.L o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc web. L'Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web, ja siguin de titularitat de Iksvy Comunicació Audiovisual S.L o de tercers.

Procediment de notificació de continguts il·lícits o infractors

En el cas que un usuari consideri que qualsevol dels continguts o informacions disponibles a través del lloc web infringeix els seus drets o resulta, per qualsevol motiu, il·lícit, podrà posar-ho en coneixement de Iksvy Comunicació Audiovisual S.L mitjançant una carta dirigida al seu domicili social, incloent la referència “Continguts Il·lícits”. En la seva comunicació, l'usuari haurà d'identificar els següents extrems:

Hiperenllaços i llocs enllaçats

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenlaç entre la seva pàgina web i el Lloc web (un “Hiperenllaç”) hauran de complir els termes que a continuació s'estableixen. L’establiment d'un Hiperenllaç sota termes diferents dels quals es recullen a continuació requerirà la prèvia acceptació per escrit de Iksvy Comunicació Audiovisual S.L:

El Lloc web posa a la disposició de l'usuari, únicament per a l'accés a la informació, continguts i serveis disponibles en Internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d'enllaç (per exemple, links o botons), que permeten a l'usuari l'accés a llocs o portals d'Internet pertanyents a o gestionats per tercers (els “Llocs Enllaçats”). Iksvy Comunicació Audiovisual S.L no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis disponibles a través d'aquests, per la qual cosa és responsabilitat de l'usuari de manera exclusiva la navegació a través dels llocs enllaçats.

Tractament de dades de caràcter personal

Pel fet de visitar el lloc web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un usuari. No obstant això, existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un usuari concret que es recull i queda gravada en els servidors de Iksvy Comunicació Audiovisual S.L amb l'únic objecte de facilitar la navegació de l'usuari i millorar la gestió del Lloc web. Aquesta informació queda recollida a través d'arxius comunament denominats “cookies”, que permeten deixar constància de dades tals com el tipus de navegador d'Internet de l'Usuari, el seu sistema operatiu, l'adreça IP des de la qual accedeix al lloc web o les seves preferències quant a la disposició dels continguts a la pàgina web. En tot cas, l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè aquest li avisi de la recepció de cookies, així com per impedir la seva instal·lació en el disc dur del seu ordinador. En modificar la configuració del seu navegador, l'usuari pot acceptar o rebutjar totes les cookies i demanar que se li notifiqui amb caràcter previ a la instal·lació de cadascuna d'elles. Sense perjudici de l'anterior, en el cas que a través del lloc web Iksvy Comunicació Audiovisual S.L arribi a recaptar dades personals de l'usuari, Iksvy Comunicació Audiovisual S.L proporcionarà a l'usuari la informació necessària perquè, amb caràcter previ, aquest pugui prestar el seu consentiment a fi que Iksvy Comunicació Audiovisual S.L procedeixi al tractament de les seves dades de caràcter personal conformement a les finalitats desitjades i els incorpori als corresponents fitxers titularitat de Iksvy Comunicació Audiovisual S.L. La política de Iksvy Comunicació Audiovisual S.L en matèria de tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris es basa en la protecció de la confidencialitat i en el respecte a la voluntat dels usuaris. En conseqüència, Iksvy Comunicació Audiovisual S.L únicament tracta les dades personals que els usuaris li facilitin conscient i voluntàriament i aquest tractament únicament persegueix la finalitat que cada usuari, segons les seves preferències, hagi consentit en el moment de facilitar les seves dades. En compliment de les seves obligacions legals, Iksvy Comunicació Audiovisual S.L garanteix als usuaris que adoptarà les mesures necessàries per assegurar la confidencialitat i el bon ús de les seves dades personals, així com la possibilitat que els usuaris exercitin en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes establerts en la legislació vigent. Per a l'exercici dels seus drets, els Usuaris podran dirigir-se per escrit a Iksvy Comunicació Audiovisual S.L per carta a la següent adreça: Iksvy Comunicació Audiovisual S.L (Ref. Dades Personals), Barcelona (08023) C/Gomis, 13.

Llei aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola.

Jurisdicció

Iksvy Comunicació Audiovisual S.L i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés al lloc web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Iksvy Comunicació Audiovisual S.L i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya)”.